Leczenie zapaleń przyzębia

Leczenie zapaleń przyzębia

Wstępem do odpowiedniego leczenie jest pełne badanie periodontologiczne, które jak każde badanie lekarskie składa się z wywiadu, badania klinicznego oraz, w razie potrzeby, badań dodatkowych.
Podczas wywiadu lekarz stara się uzyskać wszystkie istotne informacje odnośnie powodu zgłoszenia się Pacjenta, jego ogólnego stanu zdrowia, nawyków higienicznych oraz potrzeb i oczekiwań względem terapii.

W badaniu klinicznym lekarz ocenia uzębienie Pacjenta, prawidłowość zgryzu oraz higienę, skupiając się zwłaszcza na stanie tkanek otaczających ząb – przyzębiu. Zwraca szczególną uwagę na kształt, kolor, konsystencję dziąseł i błony śluzowej, obecność nieprawidłowości m.in. krwawienia dziąseł, rozchwiania zębów.
Spośród badań dodatkowych najbardziej przydatne w diagnostyce chorób przyzębia są badania radiologiczne oraz badania ogólne krwi (morfologia krwi z rozmazem, poziom glukozy).
Po przeanalizowaniu danych uzyskanych podczas pierwszej wizyty lekarz opracowuje indywidualny plan leczenia i przedstawia go Pacjentowi.

Etapy leczenia zapalenia przyzębia

Niezależnie od rodzaju oraz stopnia zaawansowania, zapalenie przyzębia leczy się w trzech następujących po sobie fazach.

Faza pierwsza – higienizacja

Polega najogólniej na eliminacji stanów zapalnych. Cel ten jest realizowany poprzez zmniejszenie liczby bakterii patogennych dla tkanek przyzębia.

Leczenie rozpoczyna się od dokładnego usunięcia kamienia nad- i pod dziąsłowego (skalingu), następnie na wypolerowaniu powierzchni zębów i jej zabezpieczeniu za pomocą preparatów zawierających fluor. Bardzo ważnym elementem tej fazy jest drobiazgowy instruktaż higieny jamy ustnej i określenie poziomu higieny. W fazie tej wykonuje się również niezbędne zabiegi z zakresu innych dziedzin stomatologii – wymiana nieszczelnych wypełnień, leczenie próchnicy, korekta nieprawidłowo założonych wypełnień i uzupełnień protetycznych, usunięcie zębów nierokujących utrzymania w jamie ustnej.

 

Kolejnym etapem jest wykonanie dokładnego oczyszczenia złogów kamienia podddziąsłowego i wygładzenia powierzchni korzenia (SRP Scaling and root planning) – najczęściej wykonywany zabieg w leczeniu chorób przyzębia. Ma on zastosowanie w przypadku obecności kieszeni przyzębnych (pogłębionych na skutek rozwoju paradontozy szczelin zawartych między dziąsłem a zębem). Kiretaż polega na oczyszczeniu kieszeni przyzębnej z zawartości będącej przyczyną utrzymywania się stanu zapalnego, m.in. resztek kamienia nazębnego zasiedlonego przez bakterie. Umożliwia to zlikwidowanie stanu zapalnego i zagojenie się rany. Jest to zabieg oczywiście wykonywany w znieczuleniu miejscowym, oszczędzający tkanki otaczające ząb oraz nie wpływający na ogólną kondycję Pacjenta.

 

Po przeprowadzeniu zabiegów I fazy konieczne jest kolejne kompleksowe badanie periodontologiczne w celu określenia dalszego postępowania terapeutycznego. W przypadku, gdy stan zapalny został wyeliminowany, a Pacjent utrzymuje prawidłową higienę jamy ustnej, przechodzi się od razu do trzeciej fazy tzw. podtrzymującej. Gdy Pacjent nie jest w stanie utrzymać prawidłowej higieny, a nie ma czynników wymagających leczenia chirurgicznego, powtarzana jest faza I leczenia czyli higienizacja, gdzie jeszcze większy nacisk jest położony na instruktaż higieny i motywację Pacjenta.

 

Jeżeli mimo przeprowadzonych zabiegów i prawidłowej higieny utrzymuje się stan zapalny to jest to wskazanie do leczenia chirurgicznego.

 

Faza druga – zabiegi chirurgiczne

To przede wszystkim kiretaże zamknięte i otwarte, operacje płatowe oraz sterowana regeneracja tkanek. Są to zabiegi mające na celu eliminację stanu zapalnego poprzez redukcję głębokości kieszeni przyzębnych. Celem najważniejszym tej fazy jest stworzenie warunków do utrzymania optymalnej higieny jamy ustnej przez Pacjenta.

 

Kiretaż otwarty – stosowany jest w przypadku obecności głębszych kieszonek przyzębnych. Różni się od kiretażu zamkniętego zastosowaniem odchylenia dziąsła, co pozwala na oczyszczenie kieszonki pod kontrolą wzroku. Zaletą tego zabiegu jest szybkie gojenie się rany pozabiegowej, minimalny dyskomfort dla Pacjenta i dobry efekt estetyczny.

 

Zabiegi płatowe – znajdują zastosowanie w sytuacjach bardziej zaawansowanych postaci zapalenia przyzębua, gdy na skutek postępu choroby doszło do zniszczenia tkanki kostnej pokrywającej korzenie zębów. Operacja płatowa pozwala na usunięcie ogniska zapalnego, po uzyskaniu dostępu do kości. Istnieje również możliwość wypełnienia ubytku kości specjalnymi materiałami wspomagającymi odbudowę tkanki kostnej.

 

Sterowana regeneracja tkanek przyzębia i kości – na rynku dostępny jest szeroki wybór wykorzystywanych w zabiegach regeneracyjnych materiałów kościozastępczych, błon zaporowych i preparatów osteoindukcyjnych. W toku planowania leczenia Pacjent zawsze jest informowany o różnych możliwościach leczenia. Techniki regeneracji kości nie zawsze mogą być zastosowane – zależy to przede wszystkim od typu ubytku kostnego jego wielkości i umiejscowienia.

 

Faza trzecia – podtrzymująca wyniki leczenia

Nieodłącznym elementem fazy trzeciej są wizyty kontrolne, przeznaczone na ocenę poziomu higieny oraz wyników leczenia. Jest ona bardzo istotna w procesie leczenia i pozwala uniknąć poważniejszych powikłań ze strony przyzębia przez wiele lat.

 

Ponieważ zapalenie przyzębia to choroba przewlekła wymaga ona stałej, okresowej kontroli.
Nasi pacjenci są umawiani na regularne wizyty kontrolne celem monitorowania, motywowania i wczesnego reagowania na wszelkie nieprawidłowości.